COURT BOROUGH LOW 2 SE WHITE METALLIC GS | AREA 02